Automotive Wire harness Thailand :: Thaisummit Harness Co., Ltd.

NEWS & EVENT

TSHG COVID-19  WOW  iDEA
สำนักพัฒนาองค์กร ขอเชิญชวนพนักงานทุกท่าน ร่วมส่งข้อเสนอไอเดียในการต่อยอดธุรกิจ เพื่อชิงรางวัลรวม 500,000 บาท พนักงานที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน - 31 ตุลาคม 2563 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่าย HRD : คุณวันวลิต โทร.1110, คุณอาภัสราภา โทร.1164 รายละเอียดดังนี้
เงื่อนไขในการรับรางวัล
STEP 1 มูลค่าข้อเสนอละ 1,000 บาท สำหรับข้อเสนอ (ไอเดีย) ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการตามเกณฑ์วัตถุประสงค์และเงื่อนไข STEP 2 รางวัลมูลค่ารวมไม่เกิน 400,000 บาท เมื่อข้อเสนอ (ไอเดีย) ถูกคัดเลือกและนำไปดำเนินการได้จริง พิจารณาตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยคำนวนจากผลลัพธ์ที่ได้และประเมินเป็นมูลค่า บริษัทฯจะมอบเงินรางวัลให้ทีมงานและผู้นำเสนอไอเดียมูลค่าตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม ไม่เกิน 400,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อค้นหาไอเดียที่ทำแล้วจะมีผลต่อการทำธุรกิจอย่างยิ่งยวดในสภาวะถดถอยจากโรคระบาด
2. เพื่อค้นหาแนวทางใหม่ ๆ ในการบริหารการจัดการธุรกิจในสภาวะวิกฤต (Business New Model)

เงื่อนไขการนำเสนอ
1. ต้องไม่เป็นไอเดียประเภท kaizen หรือซ้ำกับโครงการ 100P ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
2. ต้องเป็นแนวทางในการปรับปรุงเชิงระบบ นำไปประยุกต์ใช้ได้ทั่วทั้งองค์กรหรือหลายส่วนงาน
3. เป็นแนวทางที่เกิดประโยชน์ได้ในหลายมิติ เช่น เพื่อลดต้นทุนจำนวนมาก เพื่อเพิ่มยอดขายธุรกิจปัจจุบัน เพื่อสร้างธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ หรืออื่น ๆ ที่จะส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและความสามารถในการทำกำไร
4. เป็นไอเดียที่พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สามารถคิดถึงขั้นตอนที่นำไปสู่ภาคปฏิบัติได้จริง

ขั้นตอน
1. พนักงาน TSHG ส่งหัวข้อเสนอ ( ไอเดีย) ที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา หรือกรอกรายละเอียดผ่าน QR Code ด้านล่างนี้

2. กรรมการทำการคัดเลือกไอเดียที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เงื่อนไข และมอบรางวัลในขั้นตอนนี้ (ผู้นำเสนอไอเดียแบ่งเป็น 2 กรณี คือ มีส่วนร่วมในการนำไปปฏิบัติโดยตรง หรือ มีส่วนร่วมโดยอ้อม)
3. กรรมการทำการเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องนำไอเดียที่ถูกคัดเลือกไปดำเนินการ และมอบหมายให้ทำการจัดตั้งทีมเพื่อนำไปทำเป็นโปรเจคบริหารโครงการและกำหนดระยะเวลาวัดผล
4. กรรมการติดตามผลตามกรอบระยะเวลาเป็นช่วง ๆ โดยทางทีมโปรเจคจะต้องนำเสนอความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจและหวังผลต่อโครงการมากกว่า 90%
5. เมื่อแต่ละโครงการเริ่ม implement หรือดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ จะมีการวัดผลลัพธ์ที่ได้ และประเมินเป็นมูลค่า เพื่อมอบรางวัลให้กับทีมงานและผู้นำเสนอไอเดียตามความเหมาะสมโดยจะติดตามและปิดโครงการจนครบทั้งหมด
6. ระยะเวลาดำเนินงานของแต่ละโครงการต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Download >>> ใบสมัคร


"Satisfy Customers with our Products and our Professionalism"

© Copyright 2020 Thai Summit Harness Public Company Limited  - All Rights Reserved

Landing Page Builder