Automotive Wire harness Thailand :: Thaisummit Harness Co., Ltd.


จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส

 (TSHG Supplier Code of Conduct)

**************************************************

 กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส (TSHG) ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล ควบคู่กับความมุ่งมั่นในการดูแล ส่งเสริมสนับสนุนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำมาสู่ความสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจ ให้สามารถเจริญเติบโตควบคู่กันได้อย่างยั่งยืน

 กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส (TSHG) มีเจตนารมณ์ ที่จะส่งเสริมแนวคิดนี้ออกไปยังคู่ธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ TSHG ให้ร่วมกันนำหลักการและแนวคิดดังกล่าวไปปฏิบัติ นอกจากการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแล กิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการขยายผลออกไปสู่สังคมในวงกว้าง ดังนั้นเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน TSHG จึงได้จัดทำ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจของ TSHG” เพื่อให้คู่ธุรกิจนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

TSHG คาดหวังว่านอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอันเป็นสากลแล้ว คู่ธุรกิจจะนำหลักการในจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของ TSHG ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ โดย TSHG จะให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้คู่ธุรกิจดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิเสรีภาพ ดูแลด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ดูแลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งติดตามการนำ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจของ TSHG” ไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ หากคู่ธุรกิจปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจของ TSHG” TSHG ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆกับคู่ธุรกิจ โดยพิจารณาจากผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น

สำหรับหลักการ ที่นำมาจัดทำ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจของ TSHG” นอกจากการกำหนดข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้ว ยังได้อ้างอิงถึงกฏบัตรและมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน , องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ , ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และ มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม เป็นต้น


1. จริยธรรมทางธุรกิจ

1.1 ความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม มีความโปร่งใส รวมถึงปฏิบัติตากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่ทำการใดๆอันเป็นวิธีที่ทุจริต คอร์รัปชั่น ติดสินบน ด้วยการเสนอหรือสัญญาจะให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการทำให้ได้เปรียบผู้อื่น เพื่อจูงใจให้ตนเองหรือบุคคลอื่นใดได้รับผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ควรได้รับ

1.2 ความเป็นธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม

1.3 การเปิดเผยข้อมูล เปิดเผยข้อมูลของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

1.4 การรักษาความลับ ไม่เผยแพร่หรือไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องของคู่ธุรกิจไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม

1.5 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และระมัดระวังไม่ให้มีการละเมิดสิทธิดังกล่าว

2. แรงงานและสิทธิมนุษยชน

2.1 การไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน และความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้าง เพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด

2.2 การคุ้มครองแรงงาน

• ไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่คู่ธุรกิจจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ต้องจัดให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานอย่างเหมาะสม

• ไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงานในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ในกรณีลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ต้องจัดให้ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด

• การจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน

2.3 การไม่บังคับใช้แรงงาน ไม่ใช้หรือได้รับประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานในลักษณะที่เป็นแรงงานทาส ซึ่งรวมถึงการลงโทษทางกาย การขู่เข็ญ การกักขัง การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ หรือการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ

2.4 ค่าจ้างและผลประโยชน์ ดำเนินการจ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และผลประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้องเป็นธรรม และไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด จ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา หรือผลประโยชน์อื่นใด ลูกจ้างต้องได้รับตรงตามกำหนดเวลา

2.5 ระยะเวลาการทำงาน ไม่ให้ลูกจ้างทำงานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในการทำงานล่วงเวลาหรือการทำงานในวันหยุดต้องเป็นความสมัครใจของลูกจ้าง รวมทั้งจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุด วันลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด


3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3.1 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดให้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยถูกสุขอนามัย ลดและควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การขนส่ง การบริการ ตลอดจนแนวทางในการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อลดความสูญเสีย

3.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างที่สอดคล้องตามความเสี่ยงอย่างเพียงพอ พร้อมใช้งานและควบคุมให้เกิดการใช้งาน

4. สิ่งแวดล้อม ดำเนินงานด้วยความใส่ใจสิ่งแวดล้อม รักษาสภาพแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมที่ดำเนินการด้วยความใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง 3R คือ

• การลดปริมาณการใช้ : ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะ , เลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์สู่ผู้ผลิตได้

• การนำกลับมาใช้ซ้ำ : เป็นการใช้วัสดุให้คุ้มค่าที่สุดก่อนนำไปทิ้ง

• การนำกลับมาใช้ใหม่ : การนำวัสดุที่สามารถใช้ใหม่ได้นำมาแปรรูปใช้ใหม่

5. กฎหมายและข้อกำหนด ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

นโยบายนี้สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566


………………………………………..

( นายจุติณัฏฐ์ สิริมังคลกิตติ )

ผู้อำนวยการสายธุรกิจ Wiring Harness

 >>  English Version


"Satisfy Customers with our Products and our Professionalism"

© Copyright 2020 Thai Summit Harness Public Company Limited  - All Rights Reserved

AI Website Builder