Automotive Wire harness Thailand :: Thaisummit Harness Co., Ltd.


ประกาศที่ TSHG017/2566

เรื่อง จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)

กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส

**************************************************

 จรรยาบรรณฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการทำงาน ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจของเราเป็นไปตามหลักจริยธรรมและสอดคล้องตามกฎหมาย เป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่ต้องรับทราบและปฏิบัติตามแนวทางนี้


1. การคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส มุ่งมั่นประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางสังคมที่ดี เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้น

• เคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะต่างๆของผู้ถือหุ้นโดยนำไปปฏิบัติให้เกิดผล

• บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น

• เปิดเผยข้อมูลงบประมาณอย่างเพียงพอ ครบถ้วนให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและเอกสารการเงินแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม

1.2 ลูกค้า

• สนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัย พร้อมบริการอย่างเสมอภาค

• ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรมต่อลูกค้า

• ให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงแก่ลูกค้า

• รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า

• ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า

1.3 พนักงาน

• ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ ด้วยความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ

• ให้ผลตอบแทนการทำงานที่เหมาะสม ตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลงาน

• ให้สวัสดิการที่เหมาะสม

• ให้ความเป็นธรรมและให้สิทธิในการร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและส่งเสริม สนับสนุนคณะกรรมการชุดต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดในการดำเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ต่างๆทั้งภายในและภายนอก

• จัดสถานที่ทำงานให้ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

• เคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน ตลอดจนเก็บประวัติข้อมูลต่างๆของพนักงานโดยถือเป็นความลับ 

1.4 คู่ค้า (Partner)

• ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

• ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรมต่อลูกค้า

• รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า

1.5 สังคมและชุมชน

• ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สังคมและชุมชนที่บริษัทฯตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

• รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่

• ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท


2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการทำงานให้กับบริษัท อาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์ส่วนตนของพนักงานอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ดังนั้นบริษัทจึงกำหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้

2.1 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า คู่แข่ง หรือจากโอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากของบริษัทซึ่งส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่

2.2 พนักงานไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆเป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัทหรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท

2.3 การทำธุรกิจใดๆกับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆที่พนักงานนั้นมีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทก่อนเข้าทำรายการ
3. การเปิดเผยข้อมูล

การรายงานทางการเงินและการจัดทำบัญชี บริษัทฯต้องปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานในการจัดทำบัญชี รายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วนและมีการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมถึงมีกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่า การรายงานทางการเงินและการจัดทำบัญชีสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนดในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ


4. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 


5. การดำเนินธุรกิจอย่าเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

5.1 การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า , คู่ค้า , คู่แข่ง , ผู้ถือหุ้น, พนักงาน

5.2 ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบโดยไม่เป็นธรรม

5.3 การคัดเลือกและให้ทำงานโดยไม่มีการแบ่งแยก เชื้อชาติ , สีผิว, เพศ, อายุ, ศาสนา , ความบกพร่องทางร่างกายที่มีมีผลกับงาน ความเชื่อด้านการเมือง

5.4 มีความรับผิดชอบที่จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

5.5 การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่อยู่ในการครอบครองหรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทฯ


6. การปกป้องและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ

6.1 พนักงานทุกคนต้องปกป้องดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯและใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

6.2 ต้องเอาใจใส่ในการดำรงไว้ซึ่งข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯโดยไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

6.3 ต้องไม่นำเอาโอกาสในทางธุรกิจของบริษัทฯมาใช้เป็นการส่วนตัว หรือการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล ตำแหน่งของบริษัทเพื่อโอกาสในทางธุรกิจของตนเอง


7. การต่อต้านการคอรัปชั่น 

เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในบริษัทฯผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆได้แก่การคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน การประเมินผลงานประจำปี การจัดซื้อด้านการคัดเลือกผู้ขาย การตรวจรับวัตถุดิบหรือวัสดุต่างๆที่ใช้ในการทำงาน การตรวจเช็ควัตถุดิบหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กระบวนการผลิต จะต้องปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯได้ดำเนินการขจัดเหตุแห่งการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยแนวทางดังนี้

7.1 จัดระบบการตรวจสอบ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความเสียหายจากการกระทำทุจริต หรือแสวงหาผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

7.2 กำชับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายของราชการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำสั่งของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด

7.3 สร้างระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีมาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้

7.4 สร้างระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและตรวจสอบอย่างทันท่วงที เช่น การใช้ระบบสารสนเทศต่างๆในการบริหารจัดการ การมีระบบคุณภาพและการจัดการต่างๆ

7.5 ดำเนินการทางวินัย และหรืออาญากับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด


8. การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

8.1 บริษัทจะไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้ผู้ลงสมัคร แข่งขันเป็นนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด ยกเว้นในกรณีที่ให้ความสนับสนุนนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมายและสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม

8.2 บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานนำสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้ในการรณรงค์หาเสียงทางการเมืองหรือการระดมเงินทุนทางการเมือง หรือเพื่อจุดประสงค์ของพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ

8.3 บริษัทฯห้ามผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกระดับชั้น สั่งการหรือโน้มน้าวด้วยวิธีการใดๆที่ทำให้พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท


9. การดำเนินการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 

  บริษัทฯดำเนินการอย่างจริงจังและตระหนักถึงความสำคัญของระบบคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร การอนุรักษ์พลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานแรงงาน ความรับผิดชอบทางสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยได้จัดตั้งระบบคุณภาพและการจัดการเพื่อที่จะรักษาและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สังคม และชุมชน ตลอดจนพนักงานทุกระดับ และมุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวกับพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้พนักงานปฏิบัติตามแนวทางในเรื่องต่างๆที่กำหนดไว้

ประกาศฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับบริษัทฯดังต่อไปนี้ TSH , TSCP , TS-COM 


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566……………………………………..

( นายจุติณัฏฐ์ สิริมังคลกิตติ )

ผู้อำนวยการสายธุรกิจ Wiring Harness

 >>  English Version


"Satisfy Customers with our Products and our Professionalism"

© Copyright 2020 Thai Summit Harness Public Company Limited  - All Rights Reserved

Website Building Software